Új utakon

Fogalmak a családdal kacsolatban

Fogalmak a családdal kapcsolatban

Család:

A szülő(k) és gyermeke(ik) alkotta közösség alapvető, természetes, élő sejtje a társadalomnak, melyre minden más közösség és maga a társadalom egésze épül. A jól működő családban a gyermekek - a családi élet hétköznapjai során -válnak érett személyiségekké, szocializálódnak. Ebben a közösségben szerzik meg a mások iránti tisztelet és együttérzés képességét. így válnak a gyermekek a társadalom egészséges lelkű, másokkal szolidáris, önmaguk és mások sorsáért felelősséget vállalni képes polgáraivá, akik maguk is képesek jól működő családok alapítói lenni.

Családi életre nevelés:

Célja, hogy a gyermekek a családi értékeket, magatartásformákat, a harmonikus családi életben szükséges alapismereteket megismerjék és elsajátítsák. Nem csupán egészségi és szexuális ismeretek elsajátítása, hanem önismeretre, kapcsolatok fenntartására, felelősségvállalásra nevelés. Annak bemutatása, hogy az ember párkapcsolatban és közösségben teljesedik ki és válik boldoggá.

Családpolitikai alapelvek:

Legalapvetőbb elv:

A család érték, melyet az államnak támogatni kell. Ennek gyakorlati megvalósítása:

-   felelősségvállalás és szolidaritás,

-   a család autonómiája,

-   a megelőzés,

-   a segítés.

Eszközök a gyakorlatban:

-   a családhagyomány, kultúra,

-   a művelődés,

-   a nevelés és oktatás,

-   az ifjúsági mozgalmak,

-   a versenysport és tömegsport,

-   a jogrendszer,

-   a lakásellátás és lakókörnyezet,

-   a szociális és gyermekvédelmi ellátás,

-   az egészségi és mentálhigiénés ellátás,

-   a civil szervezetek működése.

Egyedülálló:

Az a szülő, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs

élettársa.

Egyszülős család:

Az egyik szülő és gyermek(ek) alkotta család. Az állam kiemelt támogatására

szorul, mivel általában csak így mérsékelhetők a másik szülő hiányából származó

nehézségek. E szándék jelenik meg a családi pótlék megnövelt összegében.

Fogyatékos személy, család:

Aki érzékszervi - így különösen látási, hallásszervi, mozgásszervi értelmi képességei, beszédfogyatékosság területein képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben. A fogyatékos személyek a társadalom és a helyi közösség egyenrangú tagjai, ezért a törvény által előírt módon meg kell teremteni azokat a feltételeket, melyek lehetővé teszik számukra a társadalmi életben az aktív részvételt.

A Dunaújvárosi Önkormányzat segítő intézményei, civil szervezetei:

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Szociális és Egészségügyi Iroda

Címe: Dunaújváros, Városháza tér 2.
Telefonszáma: 25/412-211
E-mail címe: szoceg@pmh.dunanet.hu
Honlapja: www.dunaujvaros.hu/onkormanyzat

A Szociális és Egészségügyi Iroda szociálpolitikai csoportjának szolgáltatásai az állampolgároknak:


Térítésmentes szolgáltatások, ellátások:
- rendszeres szociális segély
- ápolási díj
- időskorúak járadéka
- átmeneti segély
- közgyógyellátás
- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
- hadigondozotti ellátás
- átmeneti segély
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása
A szolgáltatások, ellátások tartalma: segélyek, támogatások megállapítása, hatósági bizonyítvány kiállítása, tájékoztatás ellátási formákról

A szolgáltatások, ellátások igénybevételéhez szükséges dokumentumok:

kérelem-nyomtatványok, okiratok, nyilatkozatok, igazolások
A szolgáltatások, ellátások igénybevételének egyéb feltételei:

jövedelmi viszonyok, vagyoni helyzet vizsgálata a szociális rászorultság megállapításához
 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Címe: Dunaújváros, Bartók Béla u. 6/b.
Telefonszáma: 25/510-100
e-mail címe: vezeto1@invitel.hu
honlapja:www.ertedvagyunk.hu

Intézményegységek :
Nappali Melegedő
Címe: Dunaújváros, Papírgyári út 10.
Telefonszáma: 25/281-590
Éjjeli Menedékhely
Címe: Dunaújváros, Papírgyári út 10.
Telefonszáma 25/281-590
Hajléktalanok Átmeneti Otthona
Címe: Dunaújváros, Kenyérgyári út 6/b.
Telefonszáma: 25/411-856
Szociális Információs Iroda
Címe: Dunaújváros, Kenyérgyári út 6/b.
Telefonszáma: 25/411-856
Családok Átmeneti Otthona
Dunaújváros, Frangepán u. 54.
Telefonszáma: 25/406-012
 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásai az állampolgároknak

Családsegítés

A családsegítő szolgálat fogadja mindazon családok / egyéni jelentkezését, akik átmenetileg vagy tartósan nehéz élethelyzetbe kerültek. Intézményünk a titoktartás

szabályait követve segít a családok erősítésében, életvezetési képességeinek megtartásában, javításában, problémáik megoldásában.

Információt nyújtunk:
- a szociális ellátó rendszerről, önkormányzati és civil segítő szervezetekről
- a szociális juttatásokról (anyagi, személyes és természetbeni juttatások és azok hozzájutási feltételeiről)
- szociális jellegű törvények rendelkezéseiről
- ruhanemű, bútor adományok felajánlásáról

Dunaújvárosi lakosok számára egyéni segítő kapcsolat keretében nyújtunk támogatásokat:
- családok, egyének anyagi, mentális, jogi gondjainak megoldásában,
- kapcsolati konfliktusaik erőszakmentes kezelésében,
- családi problémáik rendezésében (válás, szenvedélybetegségek, stb.)
- krízisintervencióban (válságkezelés)

Támogatjuk, helyiséget biztosítunk segítő, önsegítő csoportoknak.

Gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekjóléti szolgálat alapfeladata, hogy a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, családban történő nevelkedését segítse. A szolgálat nagy hangsúlyt

fektet a megelőzésére és ennek érdekében jól szervezett jelzőrendszert működtet.

A szolgálat fő tevékenységi területei:

- Tanulási nehézségek, magatartási problémák kezeléséhez segítségnyújtás – hosszabb távú alapellátással,

- Gyermeknevelési, életvezetési tanácsadás,
- Krízishelyzetbe került családok, fiatalkorúak segítése,
- Tájékoztatás a gyermeket és a szülőt megillető ellátásokról, támogatásokról,
- Szociális válsághelyzetben lévő várandó anyák tájékoztatása az őt, illetve a magzatot megillető támogatásokról, ellátásokról,
- Segítségnyújtás alkohol és drog érintettség esetén,
- Tájékoztatás a gyermeket és szülőt megillető jogokról és kötelezettségekről,
- Információközvetítés más intézmények igénybevételének lehetőségéről, más intézmények szolgáltatásaihoz történő hozzájutás megszervezése

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás speciális tanácsadásokat működtet, melyek mindkét szolgáltatás ügyfélköre számára korlátozás nélkül elérhető.

Tanácsadások:

Pszichopedagógiai tanácsadás
A 10-18 év közötti gyermekek és fiatalok, valamint szüleik részére nyújtunk segítséget családi, iskolai és kamaszkori problémák esetén, amelyek miatt az érintettek nehéz
élethelyzetbe kerültek.

Gyógypedagógiai tanácsadás:
6 és 16 év közötti gyermekek és szüleik részére nyújtunk segítséget, tanulási problémák esetén felzárkóztató foglalkozások biztosításával. Középsúlyos és halmozottan
sérült gyermekek és szüleik részére történő segítségnyújtás is a tanácsadás keretében zajlik.

Jogi tanácsadás:
Hetente két alkalommal előre egyeztetett időpontban lehet bármilyen jellegű jogi tanácsért fordulni jogászunkhoz. A szolgáltatás jogi képviseletre nem terjed ki.

Adósságkezelési tanácsadás
A város lakosságának tanácsadás keretében segítünk megoldani felhalmozott adósságát. Elsősorban azokat az ügyfeleket várjuk, akiknek lakhatással kapcsolatos adósságuk (gáz, fűtés, villany, közös költség stb.) keletkezett.

Tanácsadás álláskeresőknek
Szakmaválasztási, illetve pályamódosítási tanácsadás azon ügyfeleknek, akik új szakma választására kényszerülnek. Segítséget nyújtunk álláskereséshez az állásvadászat
módszerinek felhasználásával.

Mediáció
A családban előforduló konfliktusok – különösen válás, gyermek-elhelyezés, kapcsolattartás - erőszakmentes megoldása érdekében segítünk a vitás kérdések tisztázásában, és olyan közös döntésen alapuló megegyezés kidolgozásában, amelyet az érintett felek elfogadnak.

Pár és családi konzultáció
Családi, párkapcsolati, illetve gyermeknevelési problémák kezelésére alkalmazott módszer, amely minden családtag bevonásával, több ülésben, előre egyeztetett időpontokban történik.

Pszichológiai tanácsadás
Klinikai szakpszichológus fogadja a telefonon, vagy személyesen bejelentkezett személyeket, családokat.

Állandó programjaink:
- Kézműves foglalkozások
- Önismereti csoportfoglalkozás
AZ INTÉZMÉNY SZOLGÁLTATÁSAI INGYENESEK!
 
Nappali melegedő
A nappali melegedő 50 férőhellyel működik. Szolgáltatásait mindazon személyek igénybe vehetik, akik lakhatás hiányában az egész napjukat a közterületen töltik.
A melegedő a hét minden napján reggel 8 órától 16 óráig fogadja a hajléktalanokat.

Igénybevétel feltételei:
- érvényes tüdőszűrő lelet
- a mindenkor érvényben lévő házirend elfogadása
- az igénybevevő önellátó képessége

Szolgáltatások:
- tisztálkodási és mosási lehetőség
- egyszeri élelem biztosítása (tea, zsíros kenyér),
- csomagmegőrzés, postacím biztosítása
- hivatalos ügyek intézésének segítése, orvosi ellátáshoz juttatás,
- álláskereséshez segítségadás.
AZ INTÉZMÉNY SZOLGÁLTATÁSAI INGYENESEK!


Éjjeli Menedékhely

Az éjjeli menedékhely 45 férőhellyel működik. A téli időszakban az ellátás biztosítása érdekében rendszeresen történik férőhelybővítés 25-30 férőhellyel. Szolgáltatásait férfiak és nők egyaránt igénybe vehetik. Évek óta folyamatosan emelkedik az ellátást kérő női hajléktalanok száma. Házastársak/élettársak közös elhelyezésére nincs lehetőség. 2006. februártól új szolgáltatásként intim szobát működtet a menedékhely az ellátásban megjelenő pároknak.
Nyitva tartás a hét minden napján 17 órától másnap reggel 7 óráig.

Igénybevétel feltételei
- érvényes tüdőszűrő lelet
- a mindenkor érvényben lévő házirend elfogadása
- az igénybevevő önellátó képessége

Szolgáltatások:
- éjszakai pihenés, szálláshely biztosítása ötágyas szobákban,
- tisztálkodási és mosási lehetőség
- egyszeri élelem biztosítása (tea, zsíros kenyér),
- szociális ügyek intézése, orvosi ellátáshoz juttatás,
- álláskereséshez segítségadás

Hajléktalanok Átmeneti Otthona
Az átmeneti szállásként működő intézmény 45 férfi számára nyújt elhelyezési lehetőséget. Az otthon a városközponthoz közel helyezkedik el, jól megközelíthető. Az épülethez kert és udvar is tartozik, mely nagyon kedvező a lakók szabadidejének eltöltéséhez. A lakók szeretik ezt a tágas teret, a kert és az udvar gondozását ők végzik.

Szolgáltatások:
- 4 fő részére kialakított szobák,
- A szobák bútorzattal berendezettek, ágyneműt és annak rendszeres tisztítását az intézmény biztosítja,
- Közös helyiségben a személyi tisztálkodásra és mosásra van lehetőség
- Napi egy tál melegétel biztosított, további főzési lehetőség a közös konyhában lehetséges,
- Közösségi együttlétre szolgáló helyiségek (TV szoba), kommunikációs eszközök,

A személyre szóló szociális munka keretében:
- Hivatalos ügyek intézésének segítése,
- A lakók igényeinek megfelelően programok szervezése a szabadidő hasznos eltöltésére,
- Családi-társadalmi kapcsolatos fenntartása,
- Mentális-pszichés támogatás,
- Munkavállalás segítése

Az otthonban tartózkodás időtartam egy év, mely indokolt esetben egy évvel meghosszabbítható.
Az otthonban történő lakhatásért nettó jövedelem arányában kell térítési díjat fizetni. A jövedelemtől függően kötelező az előtakarékosság, mely a továbblépés lehetőségét
szolgálja.

Az átmeneti otthon speciális szolgáltatásai:

Szociális Információs iroda
Az utcán élő hajléktalanoknak nyújt segítséget igazolványok, iratok beszerzéséhez. A megjelenők tájékoztatást kapnak a város hajléktalan ellátásairól, működő intézményekről. Egyénenként nyújtunk segítséget ügyintézéshez, orvosi ellátáshoz jutáshoz, és egyéb ügyek megoldásához.
A SZOLGÁLTATÁS INGYENES. AZ ÜGYINTÉZÉSHEZ A KÖLTSÉGMENETESSÉG BIZTOSÍTOTT.

Családok Átmeneti Otthona
Dunaújváros Önkormányzata 2002-ben alakította ki a családok átmeneti otthonát a város családi házas övezetében. A nyugodt, csendes környezetben álló, füves udvarral is rendelkező épületben tizenkét önálló, bútorozott lakóegység található. Az országban szinte egyedülálló, hogy a családok önálló kis garzonokban laknak.
Ah engedélyezett férőhelyszám 40 fő (felnőtt, gyermek).
Az elhelyezés időtartama 12 hónap, amely indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható. A  bentlakó  családok  jövedelmüktől  függően  térítési  díjat  fizetnek,  és  kötelesek előtakarékosságot folytatni.

A családok átmeneti otthonába elhelyezésüket kérhetik:
- A dunaújvárosi állandó lakcímmel rendelkező családok, akik életvezetési–, szociális, vagy családi krízis miatt otthontalanná váltak.
- Bántalmazás elől védelmet kereső szülő és gyermek, illetve várandós anya,
- Szülészetről kikerülő, válsághelyzetű anya és gyermeke,

Beköltözéskor a felnőtteknek egy évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet, jövedelmüket igazoló iratokat, a gyermek(ek) számára kiállított orvosi, iskolai igazolást kell bemutatni.

A családok átmeneti otthona a következő szolgáltatásokat biztosítja:
- A szülő(k) és gyermeke(k) együttes lakhatását otthonszerű elhelyezési formában,
- Étkezés és a főzés feltételeit,
- Személyi tisztálkodás, mosás feltételeit (hideg, meleg víz, mosókonyha),
- A közösségi együttlétre alkalmas szobát, ahol gyermekfoglalkozás (gyermekfelügyelet), és más közös programok lebonyolítása biztosítható.

Az otthon folyamatosan teljes kihasználtsággal működik. Krízishelyzetek kezelésére egy külön szobát alakítottunk ki, ahol éjszakára vagy max. három napra tudunk fogadni egy szülőt gyermekkel.
Az intézmény munkatársai a szociális munka keretében nagy hangsúlyt fektetnek a szülők kompetenciájának, felelősségének megmaradására. Segítik a családokat belső
erőforrásaik feltárásában, és önbizalmuk megerősödésével képessé válnak életük további irányítására.

Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai

Címe: Dunaújváros, Dunasor 15.
Telefonszáma: 25/401-821; 25/409-542
E-mail címe: eszi1@invitel.hu

Intézményegységek:
I.sz. Idősek Otthona
Címe: Dunaújváros, Dunasor 15.
Telefonszáma: 25/401-821; 25/409-542
II.sz. Idősek Otthona
Címe: Dunaújváros, Barátság u. 27.
Telefonszáma: 25/410-222; 25/402-650
I.sz. Körzetközpont
Címe: Dunaújváros, Batsányi u. 15/a.
Telefonszáma: 25/410-106;
II.sz. Körzetközpont
Címe: Dunaújváros, Magyar u. 32.
Telefonszáma: 25/285-785

Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai szolgáltatásai az állampolgároknak

Térítésmentes szolgáltatások, ellátások

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára
képes időskorú személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátást.

A szolgáltatás, ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:
- kérelem

A szolgáltatás, ellátás igénybevételének egyéb feltételei:
- egyedül élő 65 év feletti személy
- kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását

Otthonápolás
Egészségügyi szolgáltatások biztosítása, mint a sebkötözés, sebkezelés, stómás kanülök kezelése, injekciózás, szondatáplálás, katéter-csere, mozgásterápia (gyógytorna,
masszázs), fizioterápia.

A szolgáltatás, ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:
- kérelem, szakorvosi javaslat

A szolgáltatás, ellátás igénybevételének egyéb feltételei:
- szakorvosi javaslat alapján a háziorvos rendeli el

Szociális információs szolgáltatás

A településen elérhető szociális szolgáltatásokról tájékoztatás nyújtása, a szükséges nyomtatványok rendelkezésre bocsátása. A kapcsolatfelvétel személyesen
vagy telefonon történik.


Térítéses szolgáltatások, ellátások:

Átlagos szintű ellátást nyújtó idősek otthona
Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerinti ruházattal, illetve textíliával való
ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról történő gondoskodás.
Intézményünkben 2 ágyas szobák, közös fürdő+WC van és napi négyszeri étkezés.

A szolgáltatás, ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:
- kérelem

A szolgáltatás, ellátás igénybevételének egyéb feltételei:
- napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el
- A 18. életévét betöltött, betegsége miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása
más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.
- Dunaújvárosi állandó lakcím

Emelt szintű ellátást nyújtó idősek otthona

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való
ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról történő gondoskodás.
Intézményünkben egyágyas szobák , saját fürdő+WC van, valamint napi négyszeri étkezés.

A szolgáltatás, ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:
- kérelem

A szolgáltatás, ellátás igénybevételének egyéb feltételei:
- napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.
- A 18. életévét betöltött, betegsége miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása
más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható
- Dunaújvárosi állandó lakcím

Idősek gondozóháza

Ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamba teljes körű ellátás.

A szolgáltatás, ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:
- kérelem

A szolgáltatás, ellátás igénybevételének egyéb feltételei:
- Azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

Házi segítségnyújtás
A szolgáltatást igénybe vevő személynek saját lakókörnyezetében biztosítják az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, mint az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az ellátott és lakókörnyezetet higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a vészhelyzet kialakulásának megelőzésében,
illetve azok elhárításában való segítségnyújtást,

Lakásszerviz szolgálat működtetése

A lakásszerviz szolgáltatás térítésmentes

A szolgáltatás, ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:
- kérelem

A szolgáltatás, ellátás igénybevételének egyéb feltételei:
- A napi gondozási szükséglet nem haladja meg a 4 órát

Nappali ellátás (Idősek klubja)
A saját otthonukban élő 18 életévüket betöltött, idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít
lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az
ellátottak napközbeni étkeztetését.

A szolgáltatás, ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:
- kérelem

Támogató szolgáltatás
A szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük
önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

A szolgáltatás, ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:
- kérelem

Étkeztetés
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, illetve egészségi állapotuk miatt.

A szolgáltatás, ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:
-kérelem
 
Jószolgálati Otthon Közalapítvány Fogyatékosok Napközi Ápoló és Átmeneti Otthona Támogató Szolgálata
Címe: Dunaújváros, Liget köz 6.
Telefonszáma: 25/510-250
E-mail címe: joszolgalati.otthonkozalapitvany@chello.hu

Intézményegységek
Jószolgálati Otthon Közalapítvány Fogyatékosok Napközi Otthona Támogató Szolgálata
Címe: Dunaújváros, Liget köz 6.
Telefonszáma: 25/510-250
Jószolgálati Otthon Közalapítvány Fogyatékosok Ápoló és Átmeneti Otthona

Intézmény címe: Dunaújváros, Bercsényi u. 5/a.

Intézmény telefonszáma: 25/510-260; 25/436-550

Jószolgálati Otthon Közalapítvány Fogyatékosok Napközi Ápoló és Átmeneti Otthona Támogató Szolgálata szolgáltatásai az állampolgároknak

Térítéses szolgáltatások, ellátások:

Jószolgálati Otthon Közalapítvány Fogyatékosok Átmeneti Otthona (10 fő)
Gondozóházunkban azok a nagykorú értelmi és halmozottan fogyatékos személyek helyezhetők el, akiknek ellátása családjukban nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezést a család tehermentesítése teszi indokolttá. A törvény alapján az átmeneti elhelyezés ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra biztosít teljes körű ellátást, illetve különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembe vételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.
Gondozottaink részére családias légkörben napi négyszeri étkezést, szükség szerinti speciális diétát, rendszeres orvosi és szakorvosi ellátást, szinten tartó, képességfejlesztő foglalkoztatást, mentálhigiénés gondozást, továbbá sport- és szabadidős tevékenység végzését, illetve rendszeres nyaralást, táborozási lehetőséget biztosítunk.
Rendszeresen veszünk részt fellépőként művészeti és kulturális fesztiválokon.

Térítési díj.

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj az ellátás egy ellátottra jutó önköltsége, de nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 60 %-át.

A szolgáltatás, ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:
- Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.
- A fogyatékosságot igazoló orvosi, illetve orvos szakértői dokumentáció
- Nyilatkozat az igénylő jövedelmi helyzetéről

A szolgáltatás, ellátás igénybevételének egyéb feltételei
- 18. életév betöltése

Jószolgálati Otthon Közalapítvány Fogyatékosok Ápoló–gondozó Otthona (28 fő)
Bentlakásos intézményünkben nagykorú értelmi fogyatékos, valamint értelmi és más fogyatékosságban szenvedő, állandó és folyamatos ápolást igénylő személyek ápolása és gondozása történik. Gondozottaink részére családias légkörben napi négyszeri étkezést, szükség szerinti speciális diétát, ruhával, textíliával való ellátást, rendszeres orvosi és szakorvosi ellátást, szinten tartó képességfejlesztő foglalkoztatást, mentálhigiénés gondozást, továbbá sport- és szabadidős tevékenység végzését, illetve rendszeres nyaralást, táborozási lehetőséget biztosítunk. Évente több alkalommal veszünk részt fellépőként művészeti és kulturális fesztiválokon. Különösen fontosnak tartjuk gondozottaink állapotának megfelelő önállóság, döntési lehetőség biztosítását, az intézményen kívüli családi, baráti kapcsolatok elősegítését, ápolását. Szobáink négy ágyasak, mozgáskorlátozottak részére külön részleget alakítottunk ki. Fejlesztésüket, meglévő képességeik szinten tartását konduktor, valamint HRG és Ergo terapeuta közreműködésével biztosítjuk.

Térítési díj:

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj az ellátás egy ellátottra jutó önköltsége, de nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 80 %-át.
 
A szolgáltatás, ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:
- Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.
- A fogyatékosságot igazoló orvosi, illetve orvos szakértői dokumentáció
- Nyilatkozat az igénylő jövedelmi helyzetéről

A szolgáltatás, ellátás igénybevételének egyéb feltételei
- 18. életév betöltése

Jószolgálati Otthon Közalapítvány Fogyatékosok Napközi Otthona (45 fő)
Napközi Otthonunk a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre, ápolásra nem szoruló fogyatékos, illetve
autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, reggeli, ebéd,
uzsonna étkezések nyújtásával. Gondozottaink részére továbbá egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkoztatást, életvitelre vonatkozó tanácsadást, szükség szerint az egészségügyi alapellátáshoz, és a szakellátásokhoz való hozzájutást, munkavégzés lehetőségének szervezését, valamint hivatalos ügyek intézésében nyújtunk segítséget. A szakszerű testmozgást konduktor és HRG terapeuta végzi. Gondoskodunk az ellátottak lelki gondozásáról, illetve szabadidős programok szervezéséről (mozi, színház, disco). Évente több alkalommal veszünk részt fellépőként művészeti és kulturális fesztiválokon. A nyarankénti táborozáson túl is szervezünk kisebb kirándulásokat.

Nyitva tartás hétköznap reggel 6 órától délután 4 óráig, de szükség szerint.

Térítési díj:

az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj az egy ellátottra jutó önköltség, de nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 30 %-át.

A szolgáltatás, ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:
- A fogyatékosságot igazoló orvosi, illetve orvos szakértői dokumentáció
- Pedagógiai szakvélemény
- Nyilatkozat az igénylő jövedelmi helyzetéről

A szolgáltatás, ellátás igénybevételének egyéb feltételei
- A 3 hónapos próbaidő kikötése kötelező

Jószolgálati Otthon Közalapítvány Támogató Szolgálata
A Támogató Szolgálat feladata a fogyatékkal élő személyek lakókörnyezetükben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli szolgáltatások elérésének segítése, valamint
életvitelük, önállóságuk megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. A támogató szolgálat a személyi segítő szolgálat működtetésével segítséget nyújt a fogyatékos ember személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szükségleteinek kielégítésében, a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez, az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, kulturális, művészeti, sport, szabadidős tevékenységek végzéséhez. A szállító szolgálat az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutásban nyújt segítséget.

A szolgáltatás, ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:
- Kérelem nyomtatvány
- A fogyatékosságot igazoló orvosi szakvélemény
- Nyilatkozat az igénylő jövedelmi helyzetéről
 
A szolgáltatás, ellátás igénybevételének egyéb feltételei
- A kedvezményes térítési díjas szolgáltatást csak szociálisan rászorult (emelt családi pótlék, fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka ellátásban részesülők)
igénylőknek biztosíthatjuk a vonatkozó jogszabályok alapján.

Szociálisan nem rászorult igénylő esetében a maximális térítési díj a szolgáltatás önköltsége.

Térítésmentes szolgáltatások, ellátások:

Információs és mentálhigiénés tanácsadás
 
Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dunaújvárosi Kirendeltsége
Címe: Dunaújváros, Gagarin tér 1/a.
Telefonszáma: 25/413-712; 406-107; 406-089
E-mail címe: kdrmkdunaujvaros@lab.hu
Honlapja: www.afsz.hu
 
A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dunaújvárosi Kirendeltségének szolgáltatásai az állampolgároknak:

Térítésmentes szolgáltatások, ellátások:
- Álláskeresők nyilvántartása
- Álláskeresési támogatások megállapítása
- Képzési, foglalkoztatási, önfoglalkoztatási és munkahelymegőrző támogatások
- AM könyvek kiadása, kezelése
- Munkaerőpiaci és foglalkozási információk nyújtása
- Munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás,
- Munkaközvetítés


A szolgáltatás, ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:
- Érvényes személyi igazolvány, vagy útlevél
- Érvényes lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány
- TAJ kártya
- Adókártya
- Végzettséget igazoló bizonyítványok
- Átutalási bankszámlaszám
- Magánnyugdíjpénztár belépési nyilatkozat (záradékolt)
- Munkáltatótól leszámoláskor kapott dokumentumok (a kérelem benyújtását megelőző négy évben)
- Igazolás a munkanélküli járadék megállapításához
- TB igazolvány
- Adatlap a bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettségekről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szociális és Egészségügyi Iroda
Védőnői Szolgálata

Címe: Dunaújváros, Városháza tér 1. Telefonszáma: 25/412-211

Intézményegységek:
Területi Védőnői Szolgálat
Dózsa Tanácsadó

Címe: Dunaújváros, Derkovits u. 2-4.
Telefon: 25/413-848
Római Tanácsadó
Címe: Dunaújváros, Váci M. u. 9.
Telefon: 25/423-924
Béke Tanácsadó
Címe: Dunaújváros, Alkotás u. 9.
Telefon: 25/436-650
Óváros Tanácsadó
Címe: Dunaújváros, Petőfi S. u. 1.
Telefon: 25/286-115
Iskola Védőnői Szolgálat
Dózsa Tanácsadó

Címe: Dunaújváros, Derkovits u. 2-4.
Telefon: 25/413-848
Római Tanácsadó
Címe: Dunaújváros, Váci M. u. 9.
Telefon: 25/423-924
Béke Tanácsadó
Címe: Dunaújváros, Alkotás u. 9.
Telefon: 25/436-650
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Iroda Védőnői Szolgálatának szolgáltatásai az állampolgároknak

A területi védőnő feladatai:
- Nővédelem, ezen belül a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, életmód tanácsadás, az anyaságra való felkészülés segítése, valamint a lakossági célzott
szűrővizsgálatok szervezésében való részvétel;
- A várandós anyák gondozása
- A gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamin a családtervezéssel kapcsolatban;
- A 0-6 éves korú gyermekek gondozása, ennek során a családlátogatás, védőnői tanácsadás keretében folyamatos, célzott és szükséglet szerinti gondozás végzése, továbbá a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulásának, a gyermek nevelésének és a szocializációjának segítése, valamint a gyermek fejlődéséhez igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek nyújtása,
- Az újszülöttek, a koraszülöttek, a kis súllyal születettek, valamint az egészségi és környezeti ok miatt veszélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus
fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése és segítése,
- A szoptatás és az anyatejes táplálás fokozott figyelemmel kísérése, az anyatejjel való táplálás szorgalmazása különösen az első 6 hónapban, az anya tanítása a szoptatás
helyes technikájára, a tejelválasztás fokozásának és fenntartásának módjaira,
- A gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor a háziorvos, illetve a gyermekjóléti szolgálat haladéktalan értesítése mellett a veszélyeztetett gyermek és családjának fokozott gondozásba vétele,
- A család felkészítése a beteg csecsemő és gyermek otthoni ápolására
- A családok tájékoztatása az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról, a védőoltások szervezése, nyilvántartása, jelentése,
- Az óvodába járó gyermekek gondozása, szűrése, hygienes ellenőrzése
- Az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása,
- A gondozott családban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség megelőzése, felismerése érdekében segítségnyújtás a helyes életvitelhez, a
harmonikus, szerető családi környezet kialakításához,
- A gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos értesítése, illetve hatósági eljárás kezdeményezése a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által
előidézett súlyos veszélyeztető magatartása vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén,
- Figyelemfelhívás a népegészségügyi szűrővizsgálaton történő megjelenés fontosságára, továbbá tájékoztatás az önkéntesen igénybe vehető ajánlott szűrővizsgálatokról,
- Az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel.

Az iskolai védőnő feladatai
Alapszűrések végzése a vonatkozó módszertani irányelv szerint:
- Testi fejlődés (súly, hossz, mellkörfogat),
- Pszichomotoros, mentális, szociális fejlődés,
- Érzékszervek működése (látásélesség, színlátás, hallás),
- Mozgásszervek szűrése (lúdtalp, gerincelváltozások),
- Golyvaszűrés,
- vérnyomásmérés
- A gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése, testi, szellemi fejlődésük ellenőrzése, regisztrálása
- Az oktatási intézményt ellátó orvos, szülő, pedagógus tájékoztatása szűrővizsgálatok eredményéről
- Elsősegélynyújtás
- Az orvosi vizsgálatok előkészítése
- A védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése
- A krónikus betegek, magtartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése.
- Részvétel az egészségtan oktatásban (elsősorban az éves munkatervben megfogalmazott szükségletnek és az aktuális népegészségügyi helyzetnek megfelelően, különösen az alábbi témákban: az egészséggel kapcsolatos alapismeretek oktatása, személyi higiéné, egészséges életmód, elsősegélynyújtás, családtervezés, fogamzásgátlás, szülői szerep, csecsemőgondozás, szenvedélybetegségek megelőzése – lásd: módszertani útmutató)
- Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az étkeztetés higiénés ellenőrzésében való részvétel.
- Kapcsolattartás a szülőkkel (szülői értekezlet)
- Pályaválasztás segítése
- Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (egészségügyi törzslapok, ambuláns napló, védőoltások, szakorvosi beutalások, veszélyeztetettek nyilvántartása,
stb.)
- Egyéni és csoportos beszélgetés, a tanulókkal, szülőkkel, különös tekintettel a serdülőkori változásokra, krízisekre
- Krónikus beteg és fogyatékkal élő tanulók életvitelének segítése, közösségi integrációjának segítése, szükség szerinti gondozása
- Tájékoztatás az állami, civil karitatív családtámogatási formákról és lehetőségekről

- A gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos értesítése, illetve hatósági eljárás kezdeményezése a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által
előidézett súlyos veszélyeztető magatartása vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén.
 
Egészségmegőrzési Központ
Címe: Dunaújváros, Erkel kert 23.
Telefonszáma: 25/412-123
e-mail címe: egeszsegmegorzes@invitel.hu
 

Az Egészségmegőrzési Központ szolgáltatásai az állampolgároknak

Térítésmentes szolgáltatások, ellátások:

Egészségnevelési és mentálhigiénés program általános és középiskoláknak

    1.Osztály Mesecsoport    6 óra

    2.Osztály Egészséges életmód    4 óra

    3.Osztály Mondj nemet    6 óra

    4.Osztály Drogprevenció    4 óra
       Szexedukáció    4 óra

    5.Osztály Mentálhigiéné    5 óra

    6.Osztály Konfliktus és agressziókezelés 6 óra

    7.Osztály Drogprevenció    4 óra
       Szexedukáció    4 óra

    8.Osztály Felkészülés a középiskolása    5 óra

    9.Osztály Mentálhigiéné    5 óra

    10.Osztály Drogprevenció    5 óra

    11.Osztály Szexedukáció    5 óra

    12.Osztály Felnőtté válás    5 óra

Egészséges életmód, egészséges személyiségfejlődés
Mentálhigiéné - lelki egészségvédelem – családi-, baráti- és partnerkapcsolatok
Szexedukáció – családi életre nevelés – családtervezés – fogamzásgátlás – AIDS prevenció –szexuális magatartás – szexuális kultúra
Drogprevenció- káros szenvedélyek megelőzése – egészséges választások erősítése
Konfliktuskezelés – problémamegoldó képesség fejlesztése – együttműködő, konfliktuskezelési eljárások gyakorlása
Felkészülés a középiskolára – döntési, választási képességek fejlesztése a saját személyiség és képességek ismertében
Felnőtté válás – felnőtt szerepek, családi élet

A szolgáltatás, ellátás igénybevételének egyéb feltételei:
- előzetes bejelentkezés, időpont-egyeztetés

Életvezetési, pszichológiai tanácsadás
Életvezetési, munkahelyi, családi, partnerkapcsolati konfliktushelyzetek megoldása

A szolgáltatás, ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:
- TAJ kártya

A szolgáltatás, ellátás igénybevételének egyéb feltételei:
- előzetes bejelentkezés, időpont-egyeztetés
 
Pszichológiai konzultáció fiataloknak (16-26 éves korig) – 4 alkalom
Beszélgetés egy pszichológussal:
- önmagadról
- kapcsolataidról
- a világról

Iskolai preventív munkánk során több alkalommal merült fel az igény, főleg a serdülőkben, hogy személyesen, kétszemélyes helyzetben is találkoznának munkatársainkkal.

Ennek az igénynek csak úgy tudunk megfelelni, hogy egy olyan eljárás, módszer után kezdtünk érdeklődni, amely megfelel a korosztály igényeinek és az intézmény jellegének. Így találtunk a „Négy üléses konzultáció” modelljére, amely:
- alkalmazkodik a serdülő korosztály fejlődési sajátosságaihoz,
- rövid idő alatt a lehető legtöbb terápiás segítséget nyújtja,
- szükség esetén követheti más pszichoterápiás ellátás vagy kezelés
- de alapvetően preventív jellegű,
- a serdülő önkéntes részvételén és aktivitásán alapul,
- egy hozzáértő szakember segítségével gondolja végig a serdülő aktuális problémáinak pszichés motívumait

A szolgáltatás, ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:
- TAJ kártya

A szolgáltatás, ellátás igénybevételének egyéb feltételei:
- előzetes bejelentkezés, időpont-egyeztetés

Drogprevenciós tanácsadás fiataloknak, szülőknek, pedagógusoknak
- a drogok fajtáiról, hatásairól, tüneteiről, veszélyeiről, a kezelési lehetőségekről
- segítség a kapcsolatfelvételben az országban működő drogterápiás kezelőhelyekkel
- iskolai szorongást csökkentő tréning

A szolgáltatás, ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:
- TAJ kártya

A szolgáltatás, ellátás igénybevételének egyéb feltételei:
- előzetes bejelentkezés, időpont-egyeztetés

Táplálkozási tanácsadás
- bevezetés az egészséges táplálkozásba egyéni étrenddel
- csecsemő és gyerektáplálkozás
- várandós és szoptatós édesanyák étkezése
- változó korúak étrendje
- „fejfájás” étrend
- Csontritkulás és étrendje
- Fogyókúra
- Akik szeretnének felszedni pár kilót
- Táplálkozási allergiák, intolerancia
- Gyomor és bélrendszer dietetikája
- Daganatos betegek táplálkozása
- Diabetes
- Szondatáplálás
- Sporttáplálkozás
 
A szolgáltatás, ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:
- TAJ kártya és ha van friss laborlelet, kórházi zárójelentés, esetleg háziorvosi javaslat

A szolgáltatás, ellátás igénybevételének egyéb feltételei:
- előzetes bejelentkezés, időpont-egyeztetés

Iskola-egészségügyi ellátás
A város középiskolai osztályainak nyújtunk prevenciós ellátást. A kötelező időszakos szűrések (szakmunkásképzőben évente, szakközép- és gimnáziumi osztályok közül a 9., 11., 13. és 14. osztály) előzetes időpont egyeztetést követően történnek.
Egyéb intéznivalók: oltás, testnevelés alóli felmentés, sportorvosi vizsgálat, pótszűrések, leletek visszahozása délutáni rendelés keretében, tanítási időn kívül

A szolgáltatás, ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:
- egészségügyi törzslap
- oltási könyv
- TAJ kártya
- Szülői nyilatkozat

A szolgáltatás, ellátás igénybevételének egyéb feltételei:
- Az iskolai szűrővizsgálatok időpontját a védőnők egyeztetik


Térítéses szolgáltatások, ellátások

Közvetítői (mediációs) tevékenység
Egy speciális konfliktuskezelési módszer, ahol két fél vitájában egy semleges harmadik fél jár közben. Aki segít tisztázni a konfliktus természetét és segít olyan megoldást
találni, amely mindkét fél számára elfogadható és megvalósítható.

Szakterületek, amelyekben a mediáció (közvetítés) igénybe vehető:
- Családi mediáció (párkapcsolati konfliktusok, szülő-gyerek konfliktusok, válási és gyermek-elhelyezési problémák)
- Munkahelyi konfliktusok
- Egészségügyi intézményi mediáció,
- Oktatási intézményi mediáció
- Diák mediáció
- Közösségi mediáció
- Kisebbségi mediáció

A szolgáltatás, ellátás igénybevételének egyéb feltételei:
- Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés alapján –

térítési díj 20.000 Ft

Tanulási tréning
Egyénileg általános- és középiskolásoknak 8-10 alkalommal.
Olyan tanulmányi problémák esetében, ahol a rossz eredmények

a motiváció és a nem
megfelelő tanulási módszerek ismeretének hiányából fakadnak.
A szolgáltatás, ellátás igénybevételének egyéb feltételei:
- Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés alapján

– térítési díj 20.000 Ft
 

Kiégést megelőző (érzékenyítő) tréning
A személyes gondoskodást végző személyek lelki egészségvédelme, a szakmai kiégés megelőzése, szociális készségek fejlesztése

A szolgáltatás, ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:
A szociális (35 pont) és egészségügyi (37 pont) ellátásban dolgozók számára akkreditált.

A végzettséget igazoló dokumentumok, illetve a működési nyilvántartási szám

A szolgáltatás, ellátás igénybevételének egyéb feltételei:
- Minimum 10 fő jelentkező esetén – térítési díj 40.000 Ft/fő

Esetmegbeszélő csoport
- Egy –egy kliens vagy kliensrendszer helyzetének feltérképezése
- Az esetvezetés megbeszélése
- Felhasználni a kollégák, „szakmai támogató rendszerének” segítő, kreatív lehetőségeit
- A szakmai személyiség fejlesztése – személyes élmény- és tapasztalatszerzésen alapuló tanulás

A szolgáltatás, ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:
A szociális (35 pont) ellátásban dolgozók számára akkreditált. A végzettséget igazoló dokumentumok, illetve a működési nyilvántartási szám

A szolgáltatás, ellátás igénybevételének egyéb feltételei:
- Minimum 6 fő jelentkező esetén

– térítési díj 35.000 Ft/fő

Személyes gondoskodást végzők szupervíziója
- Az állandóan változó szakmai helyzeteket hatékonyabban követhesd, tudatosabban reagálhass rá

- Amit tapasztalsz, azt minél hatékonyabban építhesd be szakmai tudásodba
- A lehető legszemélyesebb módon tudhass szakmaibb lenni
- Elindulhass saját személyes igazságod keresésében egy-egy szakmai helyzetben

A szolgáltatás, ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:
A szociális (35 pont) ellátásban dolgozók számára akkreditált. A végzettséget igazoló dokumentumok, illetve a működési nyilvántartási szám

A szolgáltatás, ellátás igénybevételének egyéb feltételei:
- Minimum 4, maximum 8 fő jelentkező esetén

– térítési díj 32.000 Ft/fő
 
Nevelési Tanácsadó Intézet
Címe: Dunaújváros, Lilla köz 1.
Telefonszáma: 25/409-941
e-mail címe: nev_tan@invitel.hu
honlapja: www.nevtan-dunaujvaros.fw.hu
 

A Nevelési Tanácsadó Intézet szolgáltatásai az állampolgároknak

Térítésmentes szolgáltatások, ellátások:
A magatartási és beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, 3-18 éves korú gyerekek, fiatalok problémáinak feltárása, szakvélemények készítése,
rehabilitációs célú foglalkozások megtartása

Az intézmény alapfeladatai:
- A tankötelezettséghez szükséges fejlettség elérésének megállapítása

- Az iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson való részvétel alóli felmentés
- Szakvéleményt ad egyes tantárgyak tanulásának értékelése alóli felmentéshez
- Szakvéleményt ad hatóságok (Gyámhivatal) kérésére
- A beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarral küzdő gyermek, tanuló családi, óvodai, iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok meghatározása

Tanácsadó profiljának megfelelően:
- A szülők ismeretének bővítése a gyermekneveléssel kapcsolatos kérdésekben
- A szakszolgáltatás elérhetőségének biztosítása
- A szakszolgáltatás profiljába illő, speciális igények kielégítése

A szolgáltatás, ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:
- A honlapunkról letölthető korrektül kitöltött jelentkezési lapok

A szolgáltatás, ellátás igénybevételének egyéb feltételei:
A gyermek vizsgálata a szülő önként jelentkezése, valamint beutalás alapján történik. Önként jelentkezés esetén a vizsgálati kérelmet a szülő aláírásával igazolja. A
nevelési, oktatási intézmények a gyermek vizsgálatát írásban kérhetik, jelentkezési lapon a szülő írásos beleegyezésével
 
Logopédiai Intézet
Címe: Dunaújváros, Lilla köz 1.
Telefonszáma: 25/412-607
e-mail címe: lillalogop@citromail.hu
 
A Logopédiai Intézet szolgáltatásai az állampolgároknak

Térítésmentes szolgáltatások, ellátások:
A dunaújvárosi és a kistérségi (8 község) óvodás és iskoláskorú gyermekeinek logopédiai ellátása.

Az előforduló logopédiai feladatok:   
Beszédhiba típusok  Óvodás korosztály    Iskolás korosztály
Dadogás:                          igen                igen
Hadarás:                           igen                igen
Megkésett beszédfejlődés:  igen                nem
Pöszeség:                         igen                igen
Orrhangzósság                  igen                igen
Diszlexia, diszgráfia           nem                igen
Diszkalkulia                       nem                igen
Diszfázia                           igen                igen
Grafomotoros zavar           igen                nem
Diszfónia                           igen                igen
Enyhe hallássérülés            igen                igen
Egyéb (pl. ajakhasadék,…)  igen                igen

A logopédus kollégák heti 21 kötelező-óraszámban tanítanak. Saját „körzetükben” a beszédhiba súlyosságát figyelembe véve veszik fel a gyermekeket. Azonos terápiát igénylő tanulókat osztanak be 1-1 órára. Olykor, ha szükséges, osztott foglalkozást tartanak. A terápiák szeptembertől folyamatosan zajlanak, az óvodások szűrése május végi és szeptember eleji feladat. Az iskolások vizsgálata folyamatos, természetesen egész évben megvizsgáljuk a különböző problémával hozzánk fordulókat. (Előzetes bejelentkezés, időpont-egyeztetés alapján) Az intézményben idegrendszert-fejlesztő mozgásterápia is folyik (alapozó terápia). Szakembereink különböző egyéb terápiákkal is segítik az idekerülő gyermekeket. (Sindeler, GMP, PPL, …) Az idei tanévtől már 16 dunaújvárosi intézményben (óvodában, iskolában) vannak jelen a kollégák. A többi intézményből átjárnak a gyerekek a legközelebbi foglalkoztató helyiségbe. Az intézmény központjában 4 intézmény gyermekeit és egyéb speciális feladatot látunk el. Ehhez járul még a 8 kistérségi község óvodai és iskolai hálózata is.

A logopédiai ellátást igényelheti:
- a szülő
- az óvoda
- az iskola
- kérheti a Nevelési Tanácsadó Intézet

A szolgáltatás, ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:
- szülői beleegyezés
- az iskola, óvoda kérelme
- előzőleg elvégzett vizsgálatok eredményei
 
Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági
Egyesülete

Levelezési címe: Dunaújváros, Táncsics M. u. 13. fszt. 2.
Székhelye: Dunaújváros, Martinovics Ignác u. 26.
Telefonszáma: 25/405-650; 06/20/3532-189
e-mail címe: mkorlatozottak.ifjegyesulete@chello.hu
honlapja: www.civilkd.hu/meeie/
 
A Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesület szolgáltatásai az állampolgároknak

Térítésmentes szolgáltatások, ellátások
Ügyfélfogadás: tájékoztatás, ügyintézés a mozgáskorlátozottakat érintő támogatások körében.
Közlekedési támogatások, fogyatékossági támogatás, lakás akadálymentesítési támogatás, szociális támogatások.

A szolgáltatás, ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:
- Egészségi állapotot igazoló dokumentum (I. fokú orvosi szakvélemény, fogyatékossági támogatásról szóló határozat)
- Jövedelemigazolások

A szolgáltatás, ellátás igénybevételének egyéb feltételei:
Mozgáskorlátozottság LÁT környezettanulmányok elkészítése

A szolgáltatás, ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:
- A Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesületéhez beadott lakás akadálymentesítési kérelem

A szolgáltatás, ellátás igénybevételének egyéb feltételei:
- Mozgáskorlátozottság
- Az épület akadálymentesítési tervének véleményezése

A szolgáltatás, ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:
- Az épület akadálymentesítésére vonatkozó elképzelés, tervdokumentáció

Érdekérvényesítő tevékenység:

Igény szerint az ügyintézés segítése közvetítő szerep átvállalásával
Gyógyászati segédeszköz igénybevételéhez szükséges információk átadása, tanácsadás
Hírlevél – Tagjaink számra hírlevél küldése az aktuális információkkal önkéntesek által működtetett hírláncon keresztül 9 alkalom/év

A szolgáltatás, ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:
- Egyesületi tagkönyv
- Pártoló tagsági nyilatkozat

Beteglátogató szolgálat
A szolgáltatás, ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:
- Egyesületi tagkönyv
- Pártoló tagsági nyilatkozat

Szabadidős rendezvények – tájékoztatók szervezése

(összejöveteleink nyilvánosak, a részvételnek nem feltétele az egyesületi tagság)


Figyeljen gyermekére
városbiztonság
szenvedélybetegségek
családon belüli erőszak
áldozatvédelem
Hírek
programajánló
képtár
video
Bűnmegelőzési akadémia